Neptunia-modellen

Det går inte att läsa sig till mod, motivation och bra självkänsla. Det måste upplevas i hela kroppen och i alla sinnen! Då skapas en positiv förändring som blir varaktig. Dessutom krävs praktisk kontinuitet, annars försvinner kunskapen inom kort. Det är därför Neptunias kurser är upplevelsebaserade och använder inlärningsprocesser från NLP (se nedan) som tar tillvara kroppens alla fem sinnen. Neptunias kurser syftar inte till att få en stämpel i en bok och en fin pärm att ställa in i hyllan – Neptunias kurser ska sätta sig i muskel- och känslominnet hos er deltagare så att ni får ett glädjefullt båtliv, privatliv och arbetsliv! Det är detta som kallas Neptunia-modellen!

NLP används framgångsrikt inom näringsliv, idrott, friskvård, utbildning och personlig utveckling och är ett ypperligt verktyg för alla typer av förändringsprocesser där en individ eller grupp vill få till en varaktig positiv utveckling och nå bättre resultat.

NLP står för Neurolingvistisk Programmering och är en samling modeller som kan hjälpa dig att förstå hur du uppfattar din omvärld och organiserar dina tankar, känslor och beteenden. Inom NLP finns ett antal verktyg och processer som kan användas för att bättre förstå hur du själv och din omvärld fungerar samt hjälper dig att kommunicera bättre och nå dina önskade mål. Verktygen kan du använda för att förbättra kvaliteten på ditt umgänge såväl i privatlivet som i arbetslivet. Verktygen används även för att utveckla din flexibilitet så att du därmed får större valmöjligheter och större inflytande över ditt liv.

Var kommer NLP ifrån?

NLP utvecklades i mitten på 70-talet av två universitetsprofessorer; matematikern Richard Bandler och språkvetaren John Grinder som ställde sig från ”Hur kommer det sig att vissa människor lyckas med det de företar sig och har ett positivt förhållningssätt till livet, oavsett hur minimala deras yttre förutsättningar verkar vara, medan andra människor som verkar ha allt ändå inte lyckas? Svaret på frågan ledde till ett antal fallstudier där professorerna studerade beteendemönster hos framgångsrika personer. De ville veta exakt vad det var som dessa personer gjorde som skiljde dem från andra som inte lyckas. Resultatet av dessa studier utvecklades till ett antal grundläggande principer, attityder, insikter, färdigheter och metoder som de sammanfattar i begreppet NLP – Neurolingvistisk Programmering:

Neuro: Nervbanorna i vår hjärna och kropp, det sätt vi upplever och tolkar omvärlden genom våra fem sinnen.

Lingvistisk: Vårt språk och vår kommunikation med andra och oss själva.

Programmering: Våra tanke- och beteendemönster.

NLP innebär att man lägger vikt vid vad och hur människor gör saker, snarare än vad de säger att de gör. Frågar man framgångsrika företagsledare och idrottsmän hur de gör för att bli framgångsrika så är de sällan medvetna om exakt hur de gör. Ett av grundantaganden inom NLP är att notera beteendemönstren hos de som är mest framgångsrika och sedan använda det som en modell för hur man kan skapa samma framgång.

NLP vilar på fyra grundpelare: Resultat; Handling, Feedback och Flexibilitet.
 

1. Resultat – vart vill du?

Ta reda på vart du vill komma och gör det på ett sätt som är motiverande och realistiskt. Ditt önskade resultat ska vara sensoriskt specifikt, dvs. vad är det du vill se, höra och känna när du nått ditt resultat.
 

2. Handlingsplan – exakt vad du skall göra?

När du vet ditt mål identifierar du ditt nuläge samt tar reda på vad du har behöver för resurser och strategier för att förflytta dig från din nuvarande situation till ditt önskade resultat.

3. Feedback – hur vet du att du får det du vill?

Förmågan att vara lyhörd för de resultat du når och feedback du möter på vägen mot ditt mål. Ta till dig och var lyhörd för vad du ser, hör och känner under resans gång eftersom det ger dig viktig information om var du befinner dig.

4. Flexibilitet – ju fler val desto bättre resultat?

Förmågan att vara flexibel i det du gör och i din tolkning av det som händer och sker är avgörande för om du kommer att nå ditt mål eller inte. Genom att ständigt vara flexibel ser du hela tiden nya lösningar. Om något inte fungerar, testa ett annat sätt, ända tills det fungerar som du vill.

 
Förutom ovanstående fyra grundpelare så finns det ytterligare två viktiga grundpelare inom NLP:
 

1. Ditt sinnestillstånd – kan du styra ditt?

Förmågan att välja sitt eget sinnestillstånd samt locka fram bästa möjliga tillstånd hos andra. Sinnestillstånd smittar av sig. Är Ditt sinnestillstånd värt att bli smittat av? Om inte, så Byt!

2. Rapport – relationskvalitet

Förmågan att skapa bra relationer med andra människor, vilket ofta är avgörande för att nå dit du vill. Vikten av att vårda dina relationer med andra samt relationen till dig själv.

NLP bygger på en rad antaganden som en form av etiska regler. De kallas för NLP´s grundantaganden på grund av att vi antar och agerar som om de är sanna och är uppmärksam på de resultat de ger. När du lever grundantaganden som om de vore sanna, kan du använda dessa som en guide i din livs utveckling.

1. Kartan och verkligheten skiljer sig åt

Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten. NLP är konsten att ändra kartan, inte verkligheten samt att respektera den andres karta.

2. Alla beteenden har en positiv intention

Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. Personer är inte deras beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det finns en positiv avsikt bakom varje beteende. Det som verkar som ett negativt beteende är endast för att vi inte uppfattar intentionen.

3. Vi har alla de resurser vi behöver

Det finns inga människor utan resurser, det finns bara tillstånd utan resurser. Människor är perfekta. Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga.

4. Det finns inga misslyckanden – bara feedback

Om det du gör inte fungerar, gör något annat … tills det blir som du vill!

5. Att ha ett val är bättre än att vara utan val

Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. Alla gör de val som är de bästa möjliga vid den tidpunkt som de görs. Den person som har mest val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra.

6. Jag har ansvar för mina tankar och mitt tillstånd och därför även för mina resultat

– och andra har ansvar för sina tankar, sitt tillstånd och sina resultat.

7. Meningen med kommunikation är den respons du får

Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ” inte kommunicera”.

8. Kropp och sinne är ett system

Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att använda kroppen påverkar hur vi tänker. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Tanke, känsla och handling hör ihop. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för tillfället. Det omedvetna vill dig väl.

9. Att modellera framgång leder till mästerskap

Om en person kan göra något, är det möjligt att göra detsamma om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras.

10. Om du vill förstå något, agera

Vi lär oss genom att göra. “Take massive action”.

11. Kvaliteten på mitt liv är kvaliteten på mina känslor

Det förflutna skiljer sig från framtiden. Det som har hänt har hänt, men jag har alltid en möjlighet att förändra framtiden. Oavsett hur du har det så är det hur du tar det som är avgörande.

12. Var närvarande här och nu

Öppna dina sinnen, var medveten om vad du ser, hör, känner, luktar och smakar. Var medveten om dina tankar, är du närvarande här och nu, i det förflutna eller i framtiden? Öka din medvetenhet och närvaro. Lita på ditt omedvetna.

13. För att saker skall förändras för mig, måste jag förändras NU!

Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort kommer jag att få det jag alltid har fått.

Upplevelsebaserad inlärning

Upplevelsebaserad inlärning handlar om att våga göra misstag och lära sig något av dem. Vetenskapliga undersökningar pekar på att vi över en längre tid minns:

  • 10% av det vi hör
  • 30% av det vi hör och ser
  • 70% av det vi hör, ser och gör

För att det vi lär oss ska bli beständigt är det därför viktigt att inlärningsprocesser är sammankopplade med praktiska upplevelser – mao. något vi gör, praktiserar, genomlever, upplever. NLP har sin grund i upplevelsebaserad inlärning som är en pedagogisk modell som skapats av David A Kolb från Case Western Reserve University i USA. Pedagogiken bygger på att lärandet förankras genom att ”gå igenom” fyra olika steg:

 

1. Konkret upplevelse

Kursdeltagarna blir engagerade i en aktivitet, löser en uppgift, gör saker, ser, observerar, säger någonting. Ju fler sinnen som aktiveras  desto effektivare blir inlärningen. Upplevelsen sätter sig i ditt undermedvetna, ditt “sjätte sinne”, och gör att upplevelsen blir bestående både för individ och grupp.

 

2. Processgenomgång

Här börjar processen, den förstärks, modifieras och delas upp i 2 delar: Dels går man igenom upplevelsen och tittar på vad individen/gruppen gjorde, vad bestod uppgiften av, vilket var händelseförloppet? Och dels en processdel där man går igenom vad som skedde mellan gruppdeltagarna och inom respektive individ, känslor och tankar. Deltagarna delar med sig av sina reaktioner och upplevelser till andra som kanske reagerat på ett annat sätt.

 

3. Generalisering & Insikt

Vi talar om hur den här nya erfarenheten kan användas nästa gång vi stöter på en liknande upplevelse eller uppgift. Vad kan vi lära oss här? Finns det några likheter mellan det vi just upplevt och någon situation i vårt dagliga arbete eller liv? Vi formar en teori – en bild av den verklighet vi varit med om.

 

4. Nytt beteende

Med utgångspunkt från lärdomar vi fått fram i de tidigare faserna förändrar vi vårt beteende och försöker tillämpa den teori vi format och utvecklar ett nytt handlingsmönster.

 

5. Ny konkret upplevelse

Det är nu dags att pröva det nya beteendet i praktiken och få en ny erfarenhet i form av en konkret upplevelse, för att förstärka inlärningen och/eller finna nya möjligheter att utveckla nya handlingsmönster.

 

6. Modellen fortsätter härefter att upprepa sig som en spiral…

Neptunia erbjuder kurser som kombinerar personlig utveckling med manövrering av motorbåtar.

Stadshagsplan 5, 112 50 Stockholm | Telefon: 0708-666961 | Bankgiro: 142-3102