Allmänna villkor

Betalningsvillkor

Beställda presentkort ska betalas inom 3 dagar. Presentkortet är giltigt i ett år från köptillfället. När väl tid och plats för genomförande av kurs eller coachning är överenskommet är tidpunkten bindande. Plats kan överlåtas till annan person senast 24 timmar innan kurstillfället.

Avbokning

  • När tid och plats är överenskommen kan plats överlåtas till annan person dock senast 24 timmar innan kurstillfället.
  • Överlåtning av kursplats är endast giltig om den skriftigt bekräftats av Neptunia.
  • Mot uppvisande av sjukintyg kan bokad deltagare genomföra kurs vid ett senare tillfälle.

Förändringar av kursschema

  • Neptunia förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet ställa in kurser och aktiviteter.
  • Eventuellt inbetald avgift återbetalas eller kan kvarstå som betalning för kurs vid senare tillfälle.

Upphovsrätt

Allt kursmateriel, såsom dokumentation som kunden får tillgång till i samband med Neptunias kurser och aktiviteter är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, och får ej kopieras eller mångfaldigas på något sätt och i någon form.

Ansvar

Neptunia ansvarar inte för förlust av eller skada på kursdeltagares tillhörigheter eller för ev. indirekta kostnader till följd av genomförda alternativt flyttade kurser och aktiviteter.

Eventuell självrisk för skada på kasko och motor på de båtar Neptunia tilhandahåller är 5000:- om inget annat anges inför kurstillfället. Förslitningsskador som behöver åtgärd debiteras med 850:-/tim + moms. Vid kurs med kunds fartyg är kunden ansvarig för att fartyget är sjödugligt och tillbörligt försäkrat. Kurs genomförs inte med oförsäkrat fartyg. Eventuell självrisk betalas av kunden.
Redaransvaret åligger kunden att kontrollera och kunden/eleven är att anse som befälhavare under hela kurstillfället. Neptunia är ombord som stöd och för att dela sina kunskaper.